Speakers

Jiujun Zhang, Shanghai University
Xueliang Sun, The University of Western Ontario
Shuhui Sun, Institut national de la recherche

Zhongwei Chen, the University of Waterloo
Larry Jordan, RMCRC Australia
Liming Dai, Case Western Reserve University
Shizhang Qiao, University of Adelaide
Takayoshi Sasaki, National Institute for Materials Science (NIMS)
Ji-Guang (Jason) Zhang, Pacific Northwest National Laboratory
Weiqiang Han, Zhejiang University
Lianzhou Wang, University of Queensland
Chuan Zhao, University of New South Wales
Liqiang Mai, Wuhan University of Technology
Guanglei Cui, Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, CAS

Chunsheng Wang, University of Maryland
Ying (Ian) Chen, Deakin University
San Ping Jiang, Curtin University
Vanessa K. Peterson, Australian Nuclear Science and Technology Organisation
John Zhu, University of Queensland
Francesca Iacopi, University of Technology Sydney
Antinio Tricoli, Austrilan National University
Guihua Yu, The University of Texas at Austin
Xinyi Chen, Electrochemical Energy Reviews (Editor)
Zaiping Guo, University of Wollongong
Jiazhao Wang, University of Wollongong
Jun Chen, University of Wollongong
Da-Wei Wang, University of New South Wales
Neeraj Sharma, University of New South Wales
Qiang Zhang, Tsinghua University
Renzhi Ma, National Institute for Materials Science (NIMS)
Shaojun Guo, Peking University
Jian Liu, University of Surrey
Zhongshuai Wu, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
Yong-Mook Kang, Dongguk University
Xifei Li, Xi’an University of Technology
Haijun Yu, Beijing University of Technology
Yongbing Tang, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS
Jinli Qiao, Donghua University

Yong Wang, Shanghai University
Jiaqi Huang, Beijing Institute of Technology
Jintao Zhang, Shandong University
Shuangqiang Chen, Shanghai University
Liang Zhou, Wuhan University of Technology

TBC…