Speakers

Dongyuan Zhao, Fudan University
Lei Jiang, Institute of Chemistry, CAS
Hua Zhang, Nanyang University of Technology
Haoshen Zhou, AIST Japan
Yaoqing Zhang, Nature Communications
Cheng-Wei Dai, HED Group
Yanglong Hou, Peking University
Liqiang Mai, Wuhan University of Technology
Zheng Hu, Nanjing University
Dan Wang, Institute of Process Engineering, CAS
Yuegang Zhang, Tsinghua University
Kening Sun, Beijing Institute of Technology
Hongjin Fan, Nanyang University of Technology
Zhangquan Peng, Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS
Yan Yu, University of Science and Technology of China
Shuangyin Wang, Hunan University
Shaojun Guo, Peking University
Jian Liu, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
Yanguang Li, Soochow University
Chenglin Yan, Soochow University
Jia Xie, Huazhong University of Science and Technology
Huiqiao Li, Huazhong University of Science and Technology
Jinping Liu, Wuhan University of Technology
Liang Zhou, Wuhan University of Technology
Xue-Bin Wang, Nanjing University
Tao Zhang, Shanghai Institute of Ceramics, CAS
Chilin Li, Shanghai Institute of Ceramics, CAS
Baofeng Wang, Shanghai University of Electric Power
Zhouguang Lu, Southern University of Science and Technology China
Xunhui Xiong, South China University of Technology
Jiexi Wang, Central South University
Hua Cheng, Southern University of Science and Technology China
Zhicong Shi, Guangdong University of Technology
Xinbing Cheng, Tsinghua University
Min Zhang, DongGuan University of Technology
Peng Liu, DongGuan University of Technology
Shilei Xie, DongGuan University of Technology
Shoushan Wang, DongGuan University of Technology
Dillip Kumar Mishra, International Institute of Information Technology